Election Commission of Maldives

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާން ބާތިލް ކުރުން

18 އޮގަސްޓް 2019, 12:00 އިއުލާން
ނަންބަރ: A)AD-2019/223)

 ނަންބަރ: (A)AD-2019/223

 

އިޢުލާނު

             

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާން ބާތިލް ކުރުން

         4  ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު: (A)DC-2019/212 (1 އޯގަސްޓް 2019) އިޢުލާން ބާތިލް ކޮށްފީމެވެ.

17 ޛުލްހިއްޖާ 1440

18 އޮގަސްޓް 2019