Election Commission of Maldives

2019 ސެޕްޓެމްބަރ 28 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން

22 ސެޕްޓެމްބަރު 2019, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު: 480/IUL/2019/25

 

 

އިޢުލާން

           2019 ސެޕްޓެމްބަރ 28 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

 

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

މާލެ ސިޓީ، އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު (ބައު ޖަމާލުއްދީން)، ޓްރެއިނިންގ ހޯލް ދެކުނު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބާ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި، ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ހއ، ހދ، ށ، ނ، ރ، ބ، ޅ، ކ، އއ، އދ، ވ، މ، ފ، ދ، ތ، ލ، ގއ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނެވެ.

މާލެ ސިޓީ-1

001

މާލެ ސިޓީ، އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު (ބައު ޖަމާލުއްދީން)، ޓްރެއިނިންގ ހޯލް އުތުރު

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބާ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި، ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނޭ ގދ، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި މާލެ ސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނެވެ.

މާލެ ސިޓީ-2

002

 

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

23 މުޙައްރަމް 1441

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2019