Election Commission of Maldives

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން 2019 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން

22 ސެޕްޓެމްބަރު 2019, 12:00 އިއުލާން

ނަންބަރު: 480/IUL/2019/26

އިޢުލާން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން 2019

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން

                  

ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2019 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު) ގެ 11 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ބާއްވަންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝަރުޠު ހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ގުރުއަތުނެގުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

 

ތާރީޚު

ގަޑި

ތަން

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 (އާދީއްތަ)

މެންދުރުފަހު
14:30

އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒު (ބައު ޖަމާލުއްދީން)، ޓްރެއިނިންގ ހޯލު

 

 

 ވީމާ    ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

23 މުޙައްރަމް  1441    

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2019