Election Commission of Maldives

2019 ސެޕްޓެމްބަރ 28 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

28 ސެޕްޓެމްބަރު 2019, 07:34 އިއުލާން
އިޢުލާން

ނަންބަރު:480/IUL/2019/29

 

އިޢުލާން

2019 ސެޕްޓެމްބަރ 28 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކު  ހޮވުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 

އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

48.99%

97

ޢަބްދުއްސަލާމް ޢާރިފް، އީޓުޖެހިގެ، ނ. މާފަރު

1

51.01%

101

ނޫރުބާން ފަހުމީ، މ. ފިނިވާގެ 2 ނަންބަރުބައި

2

 

198

ޞައްޙަ ވޯޓު:

 

04

ބާޠިލް ވޯޓު:

 

202

ޖުމްލަ ވޯޓު:

 

1487

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

 

202

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އަދަދު:

 

13.58%

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ:

 

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް 3 އަހަރު ދުވަހަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގެޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން އިންތިޚާބު ވެފައިވާ ފަރާތަކީ؛

  • ނޫރުބާން ފަހުމީ، މ. ފިނިވާގެ 2 ނަންބަރުބައި

              މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

29 މުހައްރަމް 1441

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2019