Election Commission of Maldives

ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ގަޑި ބަދަލުވުން

15 މާޗް 2020, 03:40 އިއުލާން

 

                                               ނަންބަރު: (O)38/A/2020/963

 

 

 

 

އިޢުލާން

ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ގަޑި ބަދަލުވުން

 

 

2020 މާރިޗު 16 ވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 8:00 ން މެންދުރުފަހު 14:00ށް ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

 

20 ރަޖަބް 1441

15 މާރިޗު 2020