Election Commission of Maldives

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން އިޢުލާން ކުރުން

30 ޖޫން 2020, 02:00 އިއުލާން
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

 

ނަންބަރު: (IUL)38-AA/38/2020/6

އިޢުލާން

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)38-AA/38/2020/5 އިޢުލާނުން ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ 5 ކެންޑިޑޭޓުން ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާތީ، އެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.


 

ލ. މާވަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

5

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ޢަބްދުލްމަޖީދު މާހިރު، އެންދެރިމާގެ / ލ. މާވަށް؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އެންދެރިމާގެ / ލ. މާވަށް                                                 
ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

8

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  ނަސްފާ މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ދުންފިނިގެ / ށ. މަރޮށި؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ދުންފިނިގެ / ށ. މަރޮށި
ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

9

ަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ފާޠިމަތު ސާއިގާ ޚާލިދު، ދޯދި / ގއ. ކޮނޑޭ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ހަނދުވަރީމާ / މާލ                                                
އއ. ބޮޑޮފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

8

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޙަސަން ނާފިޢު، ދެތަޑިމާގެ / އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ދެތަޑިމާގެ / އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ      
ނ. މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

10

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، މުޙައްމަދު  ރަޝީދު، ރިސާދު / ނ. މާޅެންދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ރިސާދު / ނ. މާޅެންދޫ  

 

08 ޛުލްގައިދާ 1441

                        29 ޖޫން 2020