Election Commission of Maldives

އޮފީސް ހުޅުވުމާ ގުޅޭ

05 ޖުލައި 2020, 11:00 އިއުލާން
އިޢުލާން

   ނަންބަރު: (IUL)38-AA-2020/07

 

                                        

 

އިޢުލާނު

 

05 ޖުލައި 2020 އިން ފެށިގެން 14 ޖުލައި 2020 ގެ ނިޔަލަށް، މި ކޮމިޝަން ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރު ފަހު 14:00 އަށް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތަށް އޮފީސް ހުޅުވިނަމަވެސް ޢާންމު ފަރާތްތަކުން މި ކޮމިޝަނަށް ހާޟިރުވެގެން ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ، ކޮމިޝަނުން ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް މި މުއްދަތުގައި ފޯރުކޮށްދެމުންދާނީ، ކުރިންވެސް ދަންވަފާއިވާގޮތަށް ކޮމިޝަންގެ އީ-މެއިލް އަދި އީ-ގަވަރމެންޓް (ޖެމްސް) [email protected] މެދުވެރިކޮށް ކަމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.

05 ޖުލައި   2020 

14 ޛުލްޤައިދާ 1441