Election Commission of Maldives

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

06 ޖުލައި 2020, 06:00 އިއުލާން
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

 

(IUL)38-AA/38/2020/9 :  ނަންބަރު

އިޢުލާން

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

 

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު (މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު  (IUL)38-AA/38/2020/5 އިޢުލާނުން) ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ 4 ކެންޑިޑޭޓުން ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާތީ، އެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު
ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، މަރްޔަމް ޢާޠިރާ، ހެޕީރޯޒް / ލ. ކަލައިދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހެޕީރޯޒް / ލ. ކަލައިދޫ
ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6 އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ޙަސަން ޒަރީރު (ހަސަންބެ)، ހަސްތީ / ތ. ތިމަރަފުށި؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހަސްތީ / ތ. ތިމަރަފުށި އަމިއްލަގޮތުން
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު
ބ. ހިތާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 11 އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، ޢަމްނާ ޙުސައިން، ވައިޖެހޭގެ، ބ. ހިތާދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ވައިޖެހޭގެ، ބ. ހިތާދޫ                             އަމިއްލަގޮތުން
ހއ. މޮޅަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، ޒަހީނާ ޢަބްދުއްރަޝީދު، ލުމިނަސް، ހއ. މޮޅަދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ލުމިނަސް، ހއ. މޮޅަދޫ އަމިއްލަގޮތުން

 

15 ޛުލްޤައިދާ 1441

      6 ޖުލައި 2020