Election Commission of Maldives

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

08 ޖުލައި 2020, 05:00 އިއުލާން
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ނަންބަރު:  (IUL)38-CA/38/2020/10

 

އިޢުލާން

 

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

 

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު (މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު  (IUL)38-AA/38/2020/5 އިޢުލާނުން) ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ 4 ކެންޑިޑޭޓުން ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާތީ، އެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު
ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  އިބްރާހީމް  ސާއިލް، ނަސީމީވިލާށ. މިލަންދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ނަސީމީވިލާ /  ށ. މިލަންދޫ
ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  ސަޢުދު މުޙައްމަދު، ވެލިދޫގެ / ނ. މަގޫދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ވެލިދޫގެ / ނ. މަގޫދޫ
ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި  
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8 ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  ޙަލީމަތު ފިޢުނާ، ސޯސަންވިލާ / ނ. ފޮއްދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ސޯސަންވިލާ / ނ. ފޮއްދޫ
ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 23 އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  އަޙްމަދު ޢާޞިފް (އަންމަޑޭ)، އިވްނިންގހައުސް / ހދ. ނޭކުރެންދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އިވްނިންގހައުސް / ހދ. ނޭކުރެންދޫ އަމިއްލަގޮތުން

17 ޛުލްޤައިދާ 1441 

 08 ޖުލައި 2020