Election Commission of Maldives

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

13th ޖުލައި 2020, 04:00 އިއުލާން
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2020/12

 

އިޢުލާން

 

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު (މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)38-AA/38/2020/5 އިޢުލާނުން) ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ 8 ކެންޑިޑޭޓުން ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާތީ، އެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު
މީދޫ ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޢާއިޝަތު ޝޫޒާ، ކުދިމާވިލާ / ސ. މީދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ކުދިމާވިލާ / ސ. މީދޫ
ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 17 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޙުސައިން އަރްޝަދު، ލާލު / ކ. ތުލުސްދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ލާލު / ކ. ތުލުސްދޫ
ހއ. އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9 އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ނަސްރީނާ މޫސާ، ހިރުދުމާގެ / ހއ. އުލިގަން؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހިރުދުމާގެ / ހއ. އުލިގަން އަމިއްލަގޮތުން
 ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 11 އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ޖަޢުފަރު ޢަލީ، ޑައިމަންޑްވިލާ / ނ. މަގޫދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ޑައިމަންޑްވިލާ / ނ. މަގޫދޫ އަމިއްލަގޮތުން
ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  އިބްރާހީމް ޙަމީދު، އާސްމާނުވިލާ / ލ. އިސްދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އާސްމާނުވިލާ / ލ. އިސްދޫ އަމިއްލަގޮތުން
 ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 12 އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ނަދީމް އަޙްމަދު، ހިލިހިލާގެ / ގއ. ނިލަންދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހިލިހިލާގެ / ގއ. ނިލަންދޫ އަމިއްލަގޮތުން
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު
ލ. މާމެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޢާއިޝަތު ޞަޠުމާ، ފިތުރޯނުވިލާ، ލ. މާމެންދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ
ލ. ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 16 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، އާމިނަތު ރަޙީމާ، ފޯލައިޓް، ލ. ކަލައިދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ

22 ޛުލްޤަޢިދާ 1441

      13    ޖުލައި   2020