Election Commission of Maldives

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

15 ޖުލައި 2020, 04:00 އިއުލާން
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

 

ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2020/12

 

އިޢުލާން

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު (މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު   (IUL)38-AA/38/2020/5 އިޢުލާނުން) ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ 8 ކެންޑިޑޭޓުން ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާތީ، އެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު
 ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، އަރޫޝާ އިބްރާހީމް، ބުރެވިމާގެ / ހއ. ތަކަންދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ބުރެވިމާގެ / ހއ. ތަކަންދޫ
ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 10 އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  މަރްޔަމް ޒަހީނާ، ބަހާރުވިލާ / ގއ. ވިލިނގިލި؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ދެކުނުގެ / ގއ. ނިލަންދޫ އަމިއްލަގޮތުން
 ކ. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 12

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  އަޙްމަދު ޟުޙާ މުޙައްމަދު ޢަލީ، ނަޞްރުވިލާ / ކ. ތުލުސްދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ނަޞްރުވިލާ / ކ. ތުލުސްދޫ

އަމިއްލަގޮތުން
 އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 7

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ޙުސްނީ އިބްރާހީމް، ފެހިގެ / އދ. ދަނގެތި؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ފެހިގެ / އދ. ދަނގެތި

އަމިއްލަގޮތުން
 މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  މުޙައްމަދު ޝުޢާއު، މއ. ނެވަރކޯން / މާލެ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ނެވަރކޯން / މާލެ

އަމިއްލަގޮތުން
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު
ށ. މަރޮށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް، ސަނިއްޔާ ޔޫސުފް، ވަފާ، ށ. މަރޮށި؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ހުރަފަ، މާލެ
ރ. އިންނަމާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، އާމިނަތު ރީޝާން، ރިވެލި، ރ. އިންނަމާދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ
ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ރަޝީދާ އިސްމާޢީލް، ނެސްޓް، ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ

                         

                                                                                                                                              24 ޛުލްޤަޢިދާ 1441

                                                                                                                                               15 ޖުލައި 2020