Election Commission of Maldives

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

09 ސެޕްޓެމްބަރު 2020, 05:00 އިއުލާން
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2020/23

 

އިޢުލާން

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

 

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު (މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު  (IUL)38-AA/38/2020/5 އިޢުލާނުން) ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓު ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާތީ، އެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު
އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9 އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ޢާއިޝަތު އާދަމް، މޫނިމާގެ / އދ. ކުނބުރުދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މޫނިމާގެ / އދ. ކުނބުރުދޫ އަމިއްލަގޮތުން
ފ. ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 10ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  އަޙްމަދު  ޢަލީ، ޑައިމަންޑްވިލާ / ފ. ފީއަލި؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ޑައިމަންޑްވިލާ / ފ. ފީއަލި
ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8 އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  އަމާން ޢަލީ، އިރުދޭމާގެ / ގދ. ވާދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އިރުދޭމާގެ / ގދ. ވާދޫ އަމިއްލަގޮތުން

21 މުޙައްރަމް 1442

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2020