Election Commission of Maldives

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

11th ނޮވެމްބަރު 2020, 12:00 އިއުލާން
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2020/36

 

އިޢުލާން

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު (މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު  (IUL)38-AA/38/2020/5 އިޢުލާނުން) ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުން ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާތީ، އެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު
ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  އިލްހާމާ ޢީސާ، މީނާޒު / ރ. މަޑުއްވަރި؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މީނާޒު / ރ. މަޑުއްވަރި
ހދ. ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 12 ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  މަރްޔަމް ޘަމްރާ، މަބުސްތާނުގެ / ހދ. ހިރިމަރަދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މަބުސްތާނުގެ / ހދ. ހިރިމަރަދޫ
 ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
 ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޢާއިޝަތު  ނާފިޡާ، ގުލޭނޫރަންމާގެ / ދ. ހުޅުދެލި؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ކުރިނބީގެ / ދ. ހުޅުދެލި

11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1442

28 އޮކްޓޫބަރ 2020