Election Commission of Maldives

ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ގަޑި ބަދަލުވުމާއި ކޮމިޝަނުން ދެމުންދާ އާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ

08 ނޮވެމްބަރު 2020, 09:00 އިއުލާން
އިޢުލާނު

   ނަންބަރު: (IUL)38-AA-2020/38

 

                                        

 

އިޢުލާނު

 

04 ނޮވެންބަރު 2020 އިން ފެށިގެން މި ކޮމިޝަން ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރު ފަހު 14:00 އަށް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތަށް އޮފީސް ހުޅުވިނަމަވެސް ޢާންމު ފަރާތްތަކުން މި ކޮމިޝަނަށް ހާޟިރުވެގެން ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ، ކޮމިޝަނުން ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް މި މުއްދަތުގައި ފޯރުކޮށްދެމުންދާނީ، ކުރިންވެސް ދަންވަފާއިވާގޮތަށް ކޮމިޝަންގެ އީ-މެއިލް އަދި އީ-ގަވަރމެންޓް (ޖެމްސް) [email protected] މެދުވެރިކޮށް ކަމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.

08 ނޮވެންބަރު   2020 

22 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1442