Election Commission of Maldives

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

18 ނޮވެމްބަރު 2020, 03:00 އިއުލާން
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ނަންބަރު : (IUL)38-CA/38/2020/39

 

އިޢުލާން

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

 

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު (މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)38-AA/38/2020/5 އިޢުލާނުން) ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުން ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާތީ، އެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 
 ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9 ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  ޚުޛައިމާ މޫސާ، މުޝްތަރީގެ / ފ. ދަރަނބޫދ33ޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މުޝްތަރީގެ / ފ. ދަރަނބޫދޫ
ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8 އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  އިބްރާހީމް ނިޒާރު، އޭބީވިލާ / ރ. ކިނޮޅަސް؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އޭބީވިލާ / ރ. ކިނޮޅަސް އަމިއްލަގޮތުން
ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ފާޠިމަތު ޢާމިރާ، ފީރޯޒުގެ / ގދ. ގައްދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ފީރޯޒުގެ / ގދ. ގައްދޫ
 މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 13 ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  ޢަބްދުﷲ ނަސީމް، މެމަރީސްޓާރ / މ. ދިއްގަރު؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މެމަރީސްޓާރ / މ. ދިއްގަރު
ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޞަފުވަތު ޢަދްނާން، ޔެލޯރޯސް / ކ. ކާށިދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ޔެލޯރޯސް / ކ. ކާށިދޫ
މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  މުޙައްމަދު ފަޟީލް ރަޝީދު، މ. ޒޭވަރު / މާލެ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. ޒޭވަރު / މާލެ
ށ. ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 12 ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  މުޙައްމަދު އިޙްސާން، ހުދުޢަޞުރުމާގެ / ށ. ފޭދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުދުޢަޞުރުމާގެ / ށ. ފޭދޫ
 މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، އާމިނަތު ޝިޒްލީން، މ. ރޯސްލިން / މާލެ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. ރޯސްލިން / މާލެ
ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9 ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  ވަސީމާ  ޙުސައިން، ކެނެރީގެ / ކ. ހިންމަފުށި؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ކެނެރީގެ / ކ. ހިންމަފުށި
 ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، މުޙައްމަދު ނާއިފް، ނިކަ / ރ. މީދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ނިކަ / ރ. މީދޫ
 ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 12 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޢަލީ  ޢާނިމް، ވެނީލާގެ / ގދ. ވާދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ވެނީލާގެ / ގދ. ވާދޫ
 އދ. އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6 އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ޙުސައިން ޙުސްނީ، އޯކިޑްވިލާ / އދ. އޮމަދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އޯކިޑްވިލާ / އދ. އޮމަދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

 ކ. ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، އަޙްމަދު ޢިމްރާން، ނެކްސަސް / ކ. ދިއްފުށި؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އަޙްމަދު ޢިމްރާން
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު
ލ. މާމެންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޢާއިޝަތު ޝަޒްނާ، އާހިޔާ، ލ. މާމެންދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ
ގއ. ކޮނޑޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ދޮންދީދީ، ގްރީންލައިފް، ގއ. ކޮނޑޭ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ

 

04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1442

19  ނޮވެމްބަރު 2020