Election Commission of Maldives

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

03 ޑިސެމްބަރު 2020, 12:00 އިއުލާން
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2020/45 

 

އިޢުލާން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު (މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު(IUL)38-AA/38/2020/5 އިޢުލާނުން) ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުން ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާތީ، އެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު
 ހިތަދޫ މޫލެކެޑެ ދާއިރާ
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ޝަމްވީލް ޤާސިމް (ބޮންޑާ)، ސޯސަންގެ / ސ. ހިތަދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ޝަސްތާ / ސ. ހިތަދޫ އަމިއްލަގޮތުން
އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 9 އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ފާޠިމަތު ޝަހީބާ، ސައުތުބީޗް / އދ. މާމިގިލި؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ސައުތުބީޗް / އދ. މާމިގިލި އަމިއްލަގޮތުން
 ގަލޮޅު ހުޅަނގު  (އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑި)
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4 އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ފާޠިމަތު ނަޡުމާ ނަޞީރު (ފުސްތުޅާ ނާނަ)، ގ. ފުސްތުޅާހިޔާ / މާލެ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. ފުސްތުޅާހިޔާ / މާލެ އަމިއްލަގޮތުން
އދ. މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5 އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  އަޙްމަދު ޚަލީލް، އޯކިޑުމާގެ / އދ. މަހިބަދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އޯކިޑުމާގެ / އދ. މަހިބަދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޢަރޫޝާ އިސްމާޢީލް، ރޯޒީބޭންކް / ނ. ހޮޅުދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ރޯޒީބޭންކް / ނ. ހޮޅުދޫ
 ރ. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 14 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، އާދަމް ނާފިޛު، ޕެނަމާވިލާ / ރ. ހުޅުދުއްފާރު؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ޕެނަމާވިލާ / ރ. ހުޅުދުއްފާރު
 ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8 އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ރާބިޢާ ޙުސައިން، ފެންފިޔާޒްގެ / ބ. މާޅޮސް؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ފެންފިޔާޒްގެ / ބ. މާޅޮސް އަމިއްލަގޮތުން
ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޢާއިޝަތު ޢީވާ، ވިނަމި / ތ. ގުރައިދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ވިނަމި / ތ. ގުރައިދޫ

ތ. ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  ރުޤިއްޔާ ޢަޒްރާ، ދީނުގެ / ތ. ބުރުނި؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ދީނުގެ / ތ. ބުރުނި

 އދ. ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 16 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  އަޙްމަދު ޔޫސުފް (ބުއްޓު)، ދިލްބަހާރުގެ / އދ. ފެންފުށި؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ދިލްބަހާރުގެ / އދ. ފެންފުށި
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު
ށ. ގޮއިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8 އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، ފާޠިމަތު ވަޙީދާ، ވިންޓަރ، ށ. ގޮއިދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ވިންޓަރ، ށ. ގޮއިދޫ އަމިއްލަގޮތުން
ށ. ފުނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 10 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، އާމިނަތު ވަޒުނާ، ކިއްސަރު، ށ. ފުނަދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، މާރިޔަތު ޒީނާ (މާރީ)، ކެނދިކޮޅު. މިރުސްމާގެ، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ
ތ. ކިނބިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8 އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، އާމިނަތުފުޅު، އުފާ، ތ. ކިނބިދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އުފާ، ތ. ކިނބިދޫ އަމިއްލަގޮތުން
ރ. މަޑުއްވަރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 10 ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޝަމްސިއްޔާ ރަޝާދު (ޝަމްޓި)، ތޯތާގެ، ރ. މަޑުއްވަރި؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ޝަރާޝާ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)، މާލެ
ލ. ފޮނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6 އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، އާމިނަތު ނަޖީލާ، ބްރީޒް، ލ. ފޮނަދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ބްރީޒް، ލ. ފޮނަދޫ އަމިއްލަގޮތުން

18 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1442

03 ޑިސެމްބަރ 2020