Election Commission of Maldives


ޚަބަރު

14th February 2024, 12:00

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރިނަމަވެސް ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދަށް މީހުން ހަމަނުވެގެން ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުވާ މީހުން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

23rd January 2024, 12:00

ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - ވޯޓުފޮށީގެ ކޯޑުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް

23rd April 2022, 12:00

ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން އިންތިޚާބު

23rd April 2022, 12:00

ވިލިމާލެ ދާއިރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ/ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅޭ

17th June 2019, 12:29

މޮރިޝަސްގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް އުފެދުނުތާ 60 އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ މަހާސިންތާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެ!

27th May 2018, 12:00

16 ވަނަ ބައިނަލްއަގްވާމީ އިންތިޚާބީ މަހާސިންތާގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެއްޖެ!

05th March 2018, 12:00

ޑިމޮކްރަސީ ހަފްތާ 2017 ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ޕްރެޒެންޓޭޝަން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާފާޅުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

20th February 2018, 12:00

އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އ.ދ އާއި ވިލާތުގެ އިއްތިހާދާއާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

01st November 2017, 12:00

އަތޮޅުތަކުގައި ބާއްވާ ސިވިކް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ

25th September 2017, 12:00

8 ވަނަ ފެމް.ބޯ.ސާގެ ބައްދަލުވުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދޭ

11th September 2017, 12:00

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޑިމޮކްރެސީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި"ޑިމޮކްރެސީ ރަން 2017" ބާއްވާ

06th September 2017, 12:00

އޭ-ވެބްގެ 3 ވަނަ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެ

27th August 2017, 12:00

ޕްރެޒެންޓޭޝަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައި

19th August 2017, 12:00

"ތިކުދިންގެ ހަވީރު"ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެ

17th August 2017, 12:00

ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ވޯޓުލުން 2017 އޮގަސްޓް 19 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށްދާނެ

30th July 2017, 12:00

ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން އޮބްޒާވް ކުރުމަށާއި މޮނިޓަރ ކުރުމަށް އަދި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް ވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައި

02nd July 2017, 12:00

ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 19 އޮގަސްޓް 2017 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

20th May 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަބުރުގެ ވޯޓުލުން އަމާން އޮމާންކަމާއެކު ކުރިއަށް

17th May 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަބުރުގެ ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިސްޓު ޢާއްމުކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

17th May 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަބުރުގެ ވޯޓުލުމު ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުތަކުގައި ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއި ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިރޭ

16th May 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަބުރު އިޢުލާނުކޮށް ރީރަޖިސްޓަރ ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

11th May 2017, 12:00

ކޮރެއާގެ 19 ވަނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އިލެކްޝަން ވިސިޓަރ ޕްރޮގްރާމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެ

30th April 2017, 12:00

އަތޮޅުތަކަށް ވޯޓުކަރުދާހާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

27th April 2017, 12:00

އަތޮޅު އަދި ސިޓީ ކޮމްޕްލައިންޓްސް ބިއުރޯތަށް ޤާއިމުކޮށްފި

24th April 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގައި މާލޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

23rd April 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ އަތޮޅު ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

20th April 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 އަށް ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމުކޮށްފި

16th April 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 އަށް ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއިކުރުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ

28th March 2017, 08:00

މޯބައިލް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

28th March 2017, 06:00

މިހާރު ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލައިފި

21st March 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި

20th March 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 އަށް ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެޒެޓުކޮށް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

17th March 2017, 12:00

2017 އޭޕްރީލް 15 ގައި ބޭއްވުމަށް އިޢުލާނުކުރި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 މެއި 06 އަށް ފަސްކޮށްފި

16th March 2017, 12:00

ސުވައިން ފުލޫއާއި ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ ދިނުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

16th March 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބަންނަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި

14th March 2017, 12:00

ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދު ހަމަނުވުމުން ނުބަހައްޓާގޮތަށް ހަމަޖެއްސި ވޯޓުފޮށިތަކަށް ރަޖިސްޓަރީކުރިމީހުން އަލުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

12th March 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބުކުރުމަށްފަހު އިއުލާންކުރުން

09th March 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގުރުއަތުނެގުމާއި ނަން ތަރުތީބުކުރުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ

08th March 2017, 12:00

މޮބައިލް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ސުންގަޑި ބަދަލުވުން

05th March 2017, 12:00

އިންތިޚާބީ އިދާރާތަކުގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެ

05th March 2017, 12:00

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގުރުއަތުނެގުމާއި ނަން ތަރުތީބުކުރުން މާރިޗު 9 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

01st March 2017, 12:00

މިހާރު ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެންރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

23rd February 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ އޮބްޒާރވަރުންނާއި މޮނިޓަރުންނަށް ވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

22nd February 2017, 12:00

އިކުއިޑޯގެ ޢާންމު އިންތިޚާބު 2017 އޮބްޒާރވް ކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެ

20th February 2017, 12:00

މޯބައިލް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

19th February 2017, 12:00

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލައިފި

16th February 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ ވޯޓު ފޮށިތަށް އިޢުލާނުކޮށްފި

15th February 2017, 12:00

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ލޯކަލް އިލެކްޝަން 2017 އޮބްޒާރވް ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެ

01st February 2017, 12:00

2017 އޭޕްރީލް 08 ގައި ބޭއްވުމަށް އިޢުލާނުކުރި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 އޭޕްރީލް 15 އަށް ފަސްކޮށްފި

30th January 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2017 އަށް ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ގެޒެޓުކޮށް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

26th January 2017, 12:00

އިންޑިއާގެ 7 ވަނަ "ނޭޝަނަލް ވޯޓާރސް ޑޭ" ފާހަގަ ކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެ

18th January 2017, 12:00

ވޯޓަރސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ހުކުރު ދުވަހު ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ

15th January 2017, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 އަށް ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ގެޒެޓްކޮށް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

08th January 2017, 12:00

2017 އޭޕްރީލް 8 ގައި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

04th January 2017, 10:00

އިންތިޚާބުގެ ތާރީޚް އިޢުލާނު ކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައި ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކޮށްފި

29th December 2016, 12:00

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

22nd December 2016, 12:00

އިސްތިޢުނާފު ކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެނައުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

14th December 2016, 12:00

'ކެޕޭސިޓީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފޮރ އިލެކްޝަންސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް' ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެ

24th November 2016, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2017 ގެ އޮބްޒާރވަރުންނާއި މޮނިޓަރުންނަށް ވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

20th November 2016, 12:00

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

15th November 2016, 12:00

މޯބައިލް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

14th November 2016, 12:00

ޓްރިވަންޑްރަމް އާއި ކޮލަމްބޯގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

24th October 2016, 00:00

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރަށް އެންމެފަހުން ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢިއުލާންކޮށްފި

24th October 2016, 00:00

ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމެޓީގެ މަޝްވަރާގެމަތިން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޙާބު 2017ގައި ރާއްޖޭއިން ބޭރުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

22nd October 2016, 12:00

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބް 2017 ގެ ކައުންސިލްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ޢަދަދުތަށް އިއުލާންކޮށްފި

22nd October 2016, 00:00

އިންޑިއާގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި 'ކޮންފަރެންސް އިން ވޯޓަރ އެޑިއުކޭޝަން' ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެ

08th October 2016, 00:00

ޖޯޖިއާގެ މަޖްލިސް އިންތިޚާބު އޮބްޒާރވް ކުރުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެ

02nd October 2016, 00:00

ބޮސްނިއާ އަދި ހަޒްގޮވިނާގެ އެސެމްބްލީ އިންތިޚާބު އޮބްޒާރވް ކުރުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެ

27th September 2016, 00:00

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވޯޓަރ އެޑިއުކޭޝަން ސްޓްރެޓެޖީއަށް މަޝްވަރާ ހޯދުމުގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފިއެވެ.

26th September 2016, 00:00

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޙާބުގައި ރާއްޖޭއިން ބޭރުގައި ވޯޓު ފޮށި ނުބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.

22nd September 2016, 00:00

އީ.ސީ.އައި – ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެ.

25th August 2016, 00:00

"އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ 8 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފި"

24th August 2016, 00:00

"3ވަނަ އޭސިޔަން އިލެކްޓޯރަލް ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް ފޯރަމް" ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވަމުން އެބަގެންދަވާ

03rd August 2016, 12:00

'އިލެކްޝަން މޮޑަނައިޒޭޝަން" އާ ގުޅޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަރުދާހެއް ހުށަހަޅައިފި

'އިލެކްޝަން މޮޑަނައިޒޭޝަން" އާ ގުޅޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަރުދާހެއް ހުށަހަޅައިފި

02nd August 2016, 12:00

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުގެ އިންތިޚާބާ ބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ހަތް ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ހެނދުނު ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބާއްވައިފި

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުގެ އިންތިޚާބާ ބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ހަތްވަނަ ބައްދަލުވުން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ހެނދުނު ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމަކީ 2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ފެމްބޯސާގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ޤައުމެއްގައި ބާއްވާ ...

24th May 2016, 12:00

އިންތިޚާބުތަކުގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށް ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުން އިލްކެޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ބައްދަލުކޮށްފި.

22nd May 2016, 17:00

އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އ.ދ އާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

11th May 2016, 12:00

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޓީމެއް ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކްއަށް ފުރާ ވަޑައިގެންފި

21st April 2016, 12:00

ޑިމޮކްރަސީ އާއި އިންތިޚާބާ ބެހޭގޮތުން ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ލ.އަތޮޅުގައި ފަށައިފި

14th April 2016, 00:00

ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށްފި

10th April 2016, 00:00

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޓީމެއް ދެކުނު ކޮރެއާއަށް ވަޑައިގެންފި

03rd April 2016, 10:00

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މީޑިއާތަކާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

28th March 2016, 12:00

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން އިފްތިތާޚްކޮށްފި

17th January 2016, 12:00

"ގުލޯބަލް އެގްޒިބިޝަން އޮން ވޯޓަރ އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޔޫސް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ އިން އިލެކްޝަންސް" ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވަމުން އެބަގެންދަވާ

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އިންޑިއާގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިމަހުގެ 14 އިން 17 އަށް އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި ކުރިއަށްދާ

21st December 2015, 12:00

ޑިމޮކްރަސީ އާއި އިންތިޚާބާ ބެހޭގޮތުން ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ފަށައިފި

23rd November 2015, 12:00

މިމަހުގެ 27 ވާ ހުކުރު ދުވަހު އެމް.ޑި.ޕީ ން ބާއްވަން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ މުޒާހަރާއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާ އެމް.ޑީ.ޕީ އާއެކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

22nd November 2015, 02:00

ޑިމޮކްރަސީއާއި އިންތިޚާބާ ބެހޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

18th November 2015, 01:00

27 ނޮވެންބަރުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ބާއްވަން އިޢުލާން ކޮށްފައިވާ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި އެޗް.އާރު.ސީ.އެމް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

07th November 2015, 06:00

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް އޮފީސް ދިވެހީގެ ނަމުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

08th October 2015, 12:00

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ ޤަރާރާއި ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

01st October 2015, 12:00

ފެންބޯސާގެ 6 ވަނަ ޖަލްސާ ސްރީލަންކާގެ ކޮލަންބޯގައި ފެށިއްޖެ

27th September 2015, 12:00

އިންޑިއާގެ އައި.އައި.އައި.ޑީ.އީ.އެމްގެ 3ވަނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިމިއްޖެ

21st September 2015, 12:00

ޑިމޮކްރެސީ ވީކްގެ މީޑީއާ ކަވަރޭޖް ހެދުމާ ގުޅޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ އިތުރު 2 މީޑިއަކާ އެކު އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

07th September 2015, 12:00

ޑިމޮކްރެސީ ވީކްގެ މީޑީއާ ކަވަރޭޖް ހެދުމާ ގުޅޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ 8 މީޑިއަކާ އެކު އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

23rd August 2015, 12:00

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޓީ.އޯ.ޓީ ނިންމައި، ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

18th August 2015, 12:00

އޭ-ވެބްގެ 2ވަނަ ޖެނަރަލް އެސެންބްލީގައި ބައިވެރިވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކްއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

17th August 2015, 12:00

ސްރީލަންކާގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ކުރިޔަށްދާގޮތް ބެލުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ވަފުދެއް ހަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަދޭ

10th August 2015, 12:00

ސްރީލަންކާގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވް ކުރެއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވަފުދެއް ސްރީލަންކާއަށް ފުރައިފި

02nd August 2015, 12:00

އޮކްޓޯބަރގައި ޑިމޮކްރެސީ ވީކް ފާހަގަކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

29th July 2015, 12:00

1 އޯގަސްޓް 2015ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ލައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންތައް ނުބާއްވާގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމަވައިފި