Elections Commission

ވޯޓްލާމީހުންނަށް

ކެނޑިޑޭޓުންނަށް

ސިޔާސީ ޕާޓީ މެންބަރުންނަށް

ފަހުގެ ޚަބަރާއި އުސްއަލިތައް

ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލް ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ގެޒެޓްކޮށް އަދި އެލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
މ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާއި ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
2014 އޮކްޓޯބަރ 18 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މ. ކޮޅުފުށި ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު ޢާންމު ކޮށްފި
2014 އޮކްޓޯބަރ 18 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މ. ކޮޅުފުށި ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު ޢާންމު ކޮށްފި
2014 އޮކްޓޯބަރ 18 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މ. ކޮޅުފުށި ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު ޢާންމު ކޮށްފި
reg reg reg reg reg reg
reg reg