Elections Commission

ވޯޓްލާމީހުންނަށް

ކެނޑިޑޭޓުންނަށް

ސިޔާސީ ޕާޓީ މެންބަރުންނަށް

ފަހުގެ ޚަބަރާއި އުސްއަލިތައް

2014 އޮކްޓޯބަރ 18 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މ. ކޮޅުފުށި ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު ޢާންމު ކޮށްފި
2014 އޮކްޓޯބަރ 18 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މ. ކޮޅުފުށި ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު ޢާންމު ކޮށްފި
2014 އޮކްޓޯބަރ 18 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މ. ކޮޅުފުށި ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު ޢާންމު ކޮށްފި
މ.ކޮޅުފުށި ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް އެމީހަކު ރައްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
މ.ކޮޅުފުށި ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް އެމީހަކު ރައްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
reg reg reg reg reg reg
reg reg