Elections Commission

ވޯޓްލާމީހުންނަށް

ކެނޑިޑޭޓުންނަށް

ސިޔާސީ ޕާޓީ މެންބަރުންނަށް

ފަހުގެ ޚަބަރާއި އުސްއަލިތައް

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވެގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެމް.ޑީ.ޕީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީ ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި
މުޒާހަރާގައި ހިންގާއަމަލު ތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެމް.ޑީ.ޕީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީއަށް އިލްތިމާސްގެ ސިޓީ ފޮނުވައިފި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާއި، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލް އަދި ދާލު އަތޮޅު (މީދޫ ދާއިރާ)ގެ ކައުންސިލް ބައި-އިލެކްޝަންގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލޭންސް ބިއުރޯ އަދި ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުން
ރ. އަލިފުށި ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް އެމީހަކު ރައްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
reg reg reg reg reg reg
reg reg