?> Election Commission of Maldives
ރެޖިސްޓްރީ ޗެކްކުރުމަށް

ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު ޖެއްސެވުމަށްފަހު
VIS A000000 1414 އަށް އެސް.އެމް.އެސް ކުރުއްވާ

ސިޔާސީ ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީ ޗެކްކުރުމަށް

ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު ޖެއްސެވުމަށްފަހު
PPR A000000 1414 އަށް އެސް.އެމް.އެސް ކުރުއްވާ