Elections Commission

ވޯޓްލާމީހުންނަށް

ކެނޑިޑޭޓުންނަށް

ސިޔާސީ ޕާޓީ މެންބަރުންނަށް

ފަހުގެ ޚަބަރާއި އުސްއަލިތައް

ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުން
ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލް ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްއާއި ނާއިބް ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖެއްސުން
ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލް ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ގެޒެޓްކޮށް އަދި އެލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
reg reg reg reg reg reg
reg reg