Elections Commission

ވޯޓްލާމީހުންނަށް

ކެނޑިޑޭޓުންނަށް

ސިޔާސީ ޕާޓީ މެންބަރުންނަށް

ފަހުގެ ޚަބަރާއި އުސްއަލިތައް

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ މ. ދިއްގަރުގައި އެންޑޯސްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ވަފުދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކޮށްފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަށް ބަދަލު ގެނައުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ބާއްވާނެ ތާޜީޚް އިޢުލާންކޮށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
ރ. އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލާއި ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
reg reg reg reg reg reg
reg reg