Elections Commission

ވޯޓްލާމީހުންނަށް

ކެނޑިޑޭޓުންނަށް

ސިޔާސީ ޕާޓީ މެންބަރުންނަށް

ފަހުގެ ޚަބަރާއި އުސްއަލިތައް

މ.ކޮޅުފުށި ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް އެމީހަކު ރައްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
މ.ކޮޅުފުށި ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް އެމީހަކު ރައްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
އައްޑޫ ސިޓީ(ސ.ފޭދޫ ދާއިރާ) އާއި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންސްގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެމްޕޭނު ކުރުން މަނާ ވަގުތުތައް
2014 ސެޕްޓެމްބަރ 20 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ފޭދޫ ދާއިރާ) އާއި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު ޢާންމު ކޮށްފި
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާޓީގެ މެންބަރޝިޕް ފޯމް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ޖޫރިމަނާކޮށްފި
reg reg reg reg reg reg
reg reg