Elections Commission

ވޯޓްލާމީހުންނަށް

ކެނޑިޑޭޓުންނަށް

ސިޔާސީ ޕާޓީ މެންބަރުންނަށް

ފަހުގެ ޚަބަރާއި އުސްއަލިތައް

ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެމްޕޭނު ކުރުން މަނާ ވަގުތުތައް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުން
ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް (ފޭދޫ ދާއިރާ) އާއި ނ.ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް އެމީހަކު ރައްވެހިވެފައިވާ ރަށްނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
"ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންތިހާބީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން" މަހާސިންތާ ހޯމަ ދުވަހު ފެށެނީ
reg reg reg reg reg reg
reg reg