Election Commission of Maldives 
ރެޖިސްޓްރީ ޗެކްކުރުމަށް

ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު ޖެއްސެވުމަށްފަހު
VR A000000 1414 އަށް އެސް.އެމް.އެސް ކުރުއްވާ

ސިޔާސީ ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީ ޗެކްކުރުމަށް

ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު ޖެއްސެވުމަށްފަހު
PPR A000000 1414 އަށް އެސް.އެމް.އެސް ކުރުއްވާ