ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 – ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕްކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު

  ނަންބަރު (IUL)38-AC/38/2024/248

 

2024 އެޕްރީލް 21 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުނެގުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ޗާޕްކޮށްފީމެވެ. މި ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕްކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޕްޚާނާއެއް ކަމުގައިވާ ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންނެވެ.

 

ޗާޕުކުރި ވޯޓުކަރުދާހުގެ ތަފްސީލް

 

ޖުމުލަ ވޯޓުކަރުދާހުގެ އަދަދު

ދާއިރާނަން

ދާއިރާކޯޑު

#

3575

ހޯރަފުށި ދާއިރާ

A01

1

3491

އިހަވަންދޫ ދާއިރާ

A02

2

3517

ބާރަށު ދާއިރާ

A03

3

3108

ދިއްދޫ ދާއިރާ

A04

4

3219

ކެލާ ދާއިރާ

A05

5

3159

ހަނިމާދޫ ދާއިރާ

B01

6

3349

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ

B02

7

2841

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ

B03

8

3594

ކުޅުއްދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ

B04

9

3549

ކުޅުއްދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ

B05

10

3490

މަކުނުދޫ ދާއިރާ

B06

11

3545

ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

C01

12

3115

މިލަންދޫ ދާއިރާ

C02

13

3446

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

C03

14

3434

ފުނަދޫ ދާއިރާ

C04

15

3299

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ

D01

16

3170

މަނަދޫ ދާއިރާ

D02

17

3060

ވެލިދޫ ދާއިރާ

D03

18

3093

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ

D04

19

3671

އަލިފުށި ދާއިރާ

E01

20

3346

އުނގޫފާރު ދާއިރާ

E02

21

3513

ދުވާފަރު ދާއިރާ

E03

22

3609

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ

E04

23

3401

މަޑުއްވަރި ދާއިރާ

E05

24

3460

ތުޅާދޫ ދާއިރާ

F01

25

2552

އޭދަފުށި ދާއިރާ

F02

26

2616

ކެންދޫ ދާއިރާ

F03

27

2425

ހިތާދޫ ދާއިރާ

F04

28

3846

ހިންނަވަރު ދާއިރާ

G01

29

4134

ނައިފަރު ދާއިރާ

G02

30

2109

ކުރެންދޫ ދާއިރާ

G03

31

2881

ކާށިދޫ ދާއިރާ

H01

32

2094

ތުލުސްދޫ ދާއިރާ

H02

33

2853

މާފުށި ދާއިރާ

H03

34

2368

ހުރާ ދާއިރާ

H04

35

2906

މާމިގިލި ދާއިރާ

I01

36

2711

މަހިބަދޫ ދާއިރާ

I02

37

2563

ދަނގެތި ދާއިރާ

I03

38

1049

ފެލިދޫ ދާއިރާ

J01

39

924

ކެޔޮދޫ ދާއިރާ

J02

40

2724

ދިއްގަރު ދާއިރާ

K01

41

2822

މުލަކު ދާއިރާ

K02

42

2483

ބިލެތްދޫ ދާއިރާ

L01

43

1969

ނިލަންދޫ ދާއިރާ

L02

44

2723

މީދޫ ދާއިރާ

M01

45

3186

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ

M02

46

2934

ވިލުފުށި ދާއިރާ

N01

47

2902

ތިމަރަފުށި ދާއިރާ

N02

48

3300

ކިނބިދޫ ދާއިރާ

N03

49

2734

ގުރައިދޫ ދާއިރާ

N04

50

3338

އިސްދޫ ދާއިރާ

O01

51

3907

ގަމު ދާއިރާ

O02

52

3094

ފޮނަދޫ ދާއިރާ

O03

53

3068

މާވަށު ދާއިރާ

O04

54

2769

ވިލިނގިލި ދާއިރާ

P01

55

2649

ދާންދޫ ދާއިރާ

P02

56

2996

ގެމަނަފުށި ދާއިރާ

P03

57

2381

ކޮލަމާފުށި ދާއިރާ

P04

58

2993

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

Q01

59

2695

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

Q02

60

3172

މަޑަވެލި ދާއިރާ

Q03

61

3528

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ

Q04

62

3489

ގައްދޫ ދާއިރާ

Q05

63

3686

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ

R01

64

3098

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ

R02

65

2871

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ

R03

66

2871

ހުޅުދޫ ދާއިރާ

S01

67

2737

ފޭދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

S02

68

2781

މަރަދޫ ދާއިރާ

S03

69

4061

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

S04

70

4327

ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ

S05

71

4113

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

S06

72

2309

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ

S07

73

3014

ފޭދޫ އުތުރު ދާއިރާ

S08

74

3224

ހުޅުމާލެ ދެކުނު ދާއިރާ

T01

75

3040

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ

T02

76

2701

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ

T03

77

2426

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ

T04

78

3956

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ

T05

79

4070

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ

T06

80

2870

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ

T07

81

2717

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ

T08

82

3916

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ

T09

83

3590

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ

T10

84

3733

މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

T11

85

2912

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ

T12

86

3259

ވިލިމާލެ ދާއިރާ

T13

87

2834

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ

T14

88

2848

މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ

T15

89

4272

ހުޅުމާލެ މެދު ދާއިރާ

T16

90

3252

ހުޅުމާލެ އުތުރު ދާއިރާ

T17

91

2979

މަތިވެރި ދާއިރާ

U01

92

3054

ތޮއްޑޫ ދާއިރާ

U02

93

287،462

ޖުމްލަ

އިޢުލާނާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް

އެންމެ ފަހުގެ އިތުރު އިޢުލާނުތައް

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، މ. މުލައް އަދި ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، މ. މުލައް އަދި ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - މޮނިޓަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، މ. މުލައް އަދި ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަދި މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ގޮތް

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ގޮތް

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ގޮތް

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަދި މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގުރުއަތުނެގުން

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

04 މޭ 2024 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ