މީޑިއާ ސެންޓަރ

ފޮޓޯ

ބާވަތް

އަހަރު

ބައި-އިލެކްޝަން

04 މޭ 2024

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނީޓަރުންގެ ޑީ-ބްރީފިންގ ސެޝަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 އޮބްޒާވްކުރެއްވުމާއި މޮނީޓަރކުރެއްވި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޮބްޒާވަރުންނާއި މޮނީޓަރުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 އޮބްޒާވްކުރެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުގެ ޚާއްޞަ ދަޢުވަތު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ ބްރީފިންގ ސެޝަން

އޭވެބް

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ވޯލްޑް އިލެކްޝަންްސް ބޮޑީސްގެ 12 ވަނަ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑް މީޓިންގ - އިންޗޮން، ސައުތު ކޮރެއާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ އިންތިޚާބާބެހޭ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް އަޑު އިވުމާއި ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

އޮފިޝަލުންގެ ތަމްރީންތައް އޮބްޒާވް ކުރެއްވުން - އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޮބްޒާވަރުންގެ ވިސާގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި މީޑިއާ ކައުންސިލް ބޭފުޅުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން