ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް

ގަވާއިދުތައް

ގަވާއިދު

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2020/R-48 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ގަވާއިދު)

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ގަވާއިދު ނަންބަރު: 29-އާރ/2024 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 2-އާރ/2019، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދަށް 9 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2024/R-3 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު)

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު 2023

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު

ސިޔާސީ ޕާޓީ

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2019/R-110 (ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގަވާއިދު)

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ގަވާއިދު ނަންބަރު: 128-އާރު/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 2-އާރު/2019، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދަށް 8 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ގަވާއިދު ނަންބަރު 127-އާރު/2023 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 2-އާރު/2019، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު)

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2019/R-2 (އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދު)