މެންބަރުން

ކޮމިޝަންގެ އިސް މުވައްޒަފުން

ޑިރެކްޓަރ

ޝަހުލާ އިސްމާޢިލް

ޑިރެކްޓަރ

މުޙައްމަދު އަނީލް

ޑިރެކްޓަރ

އާއިޝަތު ޝައްފާފް

ޑިރެކްޓަރ

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސުމައިނާ

ޑިރެކްޓަރ

އާމިނަތު އަޒީފާ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

އަޙުމަދު މުޢާޒް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

އަލްއުސްތާޛާ ޚުޒައިމާ ތައުފީޤް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ސީނާ ރަޝީދު

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ

ޝަހުލާ ރުޝްދީ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ފާޠިމަތު ޝައުޝަން މޫސާ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ފާޠިމަތު ޝަބާ ބާޤިރު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އާމިނަތު ސަމްރާ

ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ޙުސައިން އަޛްހާން

ކޮމިއުނިކޭޝަން އެގްޒެކެޓިވް

މަރްޔަމް ޝާހިޔާ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ޢަބްދުލްޙަސީބު އިސްމާޢީލް

ޓްރެއިނަރ

ފާޠިމަތު ޒުހުދާ

ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ

އަލްއުސްތާޛާ ސިނާޔާ ޒަކަރިއްޔާ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

​ވިޝާޙު ސަޢީދު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙްމާން