ސިޔާސީ ޕާޓީތައް

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރު

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
މެންބަރުންގެ އަދަދު
51919

ޢަދާލަތު ޕާޓީ

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
މެންބަރުންގެ އަދަދު
8746

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
މެންބަރުންގެ އަދަދު
18186

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
މެންބަރުންގެ އަދަދު
35987

މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
މެންބަރުންގެ އަދަދު
8516

މޯލްޑިވްސް ތާރޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
މެންބަރުންގެ އަދަދު
2410

ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
މެންބަރުންގެ އަދަދު
28236

މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
މެންބަރުންގެ އަދަދު
2298

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
މެންބަރުންގެ އަދަދު
7807

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
މެންބަރުންގެ އަދަދު
4404

އުވާލެވިފައިވާ ޕާޓީތައް