arrow rightސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރު

ޢަދާލަތު ޕާޓީ (AP)

Membership

As of

8746

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް
ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އައްޝައިޙް އިމްރާން އަބްދުﷲ
އެޑްރެސް
ހ. ފުލިދޫގެ، 6ވަނަ ފަންގިފިލާ، ކަލާފާނު ހިނގުން
ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް
ވެބްސައިޓް
https://www.adhaalath.org.mv
އީމެއިލް
[email protected]
ސޯޝަލް މީޑިއާ