ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް

ޤާނޫނުތައް

ޤާނޫނު

ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު)

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު

ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2010 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު)

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު)

ސިޔާސީ ޕާޓީ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2013 (ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނު)

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު

ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2008 (ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު)

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2008 (އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު)

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު

ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު

ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނު)

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 6/2023 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2010، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 4/2023 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2008، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު)