މީޑިއާ ސެންޓަރ

ވަޒީފާ

ބާވަތް

އޮފިޝަލުން

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ އޮފިޝަލުން ހޯދުން

ދާއިމީ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) - ޕްލޭނިންގ، ޕޮލިސީ އެންޑް ރިސަރޗް ސެކްޝަން

ވަގުތީ

ޑްރައިވަރު (އެސް.އެސް 1)

ދާއިމީ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) - ސިސްޓަމްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން

ދާއިމީ

އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް (އެސް.އެސް 3) - އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ސަޕޯޓް ސަރވިސް ސެކްޝަން

ވަގުތީ

އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

ވަގުތީ

ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ (އެސް.އެސް 1)

ވަގުތީ

ސީނިއަރ އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1)

ވަގުތީ

ލޮޖިސްޓިކް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3)

ވަގުތީ

މެއިންޓެނަންސް އޮފިސަރ (އެސް.އެސް 1)