މެންބަރުން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް

ފުއާދު ތައުފީޤް

ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް

ޢަލީ ނަޝާޠު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޒާހިރު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު

މުޙައްމަދު ޢާޞިފް

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު

ޙަސަން ޒަކަރިއްޔާ

ކޮމިޝަނަރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

ކޮމިޝަނަރު

ކދ. އަޙްމަދު މަނިކް

ކޮމިޝަނަރު

އިބްރާހީމް ރަޝާދު

ކޮމިޝަނަރު

ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު

ކޮމިޝަނަރު

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ޙުސައިން

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ޝަރީފް

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ސުލައިމާން

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް

އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަޙީމް

ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް

އަޙްމަދު އަކްރަމް

ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް

އަމްޖަދު މުޞްޠަފާ

ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް

އަޙްމަދު ފަޔާޟް ޙަސަން

ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް

ޙުސައިން ސިރާޖް

ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސް

އަޙްމަދު ޝާހިދު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު

މުޙައްމަދު ޝަކީލު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު

ޢަލީ މުޙައްމަދުމަނިކު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު

އިބްރާހީމް ވަޙީދު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު

މުޙައްމަދު ފާރޫޤް

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު

ޙަސަން ޝާހު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު

ޢަލީ ފާއިޒު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު

މުޙައްމަދު މާހިރު