arrow rightމެންބަރުން

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

އަޙްމަދު ޝަރީފް

ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު: 06 މާރިޗު 2018 - 15 ޖޫން 2021

 

ކުރިން އަދާކުރައްވާފައިވާ މަޤާމްތައް

ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް: 12 މެއި 2011 - 28 ފެބުރުވަރީ 2018