arrow rightމެންބަރުން

ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން

ޙުސައިން ސިރާޖް

ކޮމިޝަނުގެ ނާއިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި މުއްދަތު: 23 އެޕްރީލް 2009 - 24 ނޮވެންބަރު 2004

 

ކުރިން އަދާކުރައްވާފައިވާ މަޤާމްތައް

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު: 25 މާރިޗު 2009 - 23 އެޕްރީލް 2009