arrow rightސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރު

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (MNP)

Membership

As of

7807

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް
ޕާޓީގެ ރައީސް ކާނަލް (ރޓޑ) މުޙައްމަދު ނާޡިމް
އެޑްރެސް
މއ. ކެލާވީ، ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ، މަޖީދީމަދު، ޕޯސްޓަލް ކޯސް 20141
ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް
09:00 - 17:00
ވެބްސައިޓް
https://mnp.mv
އީމެއިލް
[email protected]
ސޯޝަލް މީޑިއާ