ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - ވޯޓުލާ ނިންމާ ގަޑި ބަދަލުވުން

  ނަންބަރު (IUL)38-AC/38/2024/253

 

މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)38-AC/38/2024/194 އިޢުލާނާ ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ވޯޓުލުން ނިންމާ ގަޑި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑިއަށް، 1 ގަޑި އިރާއި 30 މިނެޓް (ދޮޅުގަޑިއިރު) އިތުރު ކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިގޮތަށް ނިންމީ މިދުވަސްވަރުގެ މޫސުމަށް ބަލައި، ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ވޯޓުލުމަށް އަންނަ މީހުންގެ ޢަދަދު މަދުވެދާނެކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ފެންނާތީއެވެ. މިދެންނެވި ސަބަބުތަކާހުރެ ވޯޓުލާ ގަޑި އިތުރުކޮށްފައިވާތީ، ވޯޓުލާ ވަގުތަށް އިތުރު ބަދަލެއް ނުގެނައުމަށްވެސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

 

ޤައުމު

ވޯޓުލުން ކުރިޔަށްދާނެ ގަޑި (އެޤައުމެއްގެ ގަޑިއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް)

ދިވެހިރާއްޖެ

ހެނދުނު 8:00 އިން ހަވީރު 5:30 އަށް

އިންޑިއާ (ޓްރިވެންޑްރަމް)

ހެނދުނު 8:30 އިން އިރުއޮއްސި 6:00 އަށް

ސްރީލަންކާ (ކޮލޮމްބޯ)

ހެނދުނު 8:30 އިން އިރުއޮއްސި 6:00 އަށް

މެލޭޝިއާ (ކުއަލަލަމްޕޫރު)

ހެނދުނު 11:00 އިން ރޭގަނޑު 20:30 އަށް

އިޢުލާނާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް

އެންމެ ފަހުގެ އިތުރު އިޢުލާނުތައް

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، މ. މުލައް އަދި ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، މ. މުލައް އަދި ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - މޮނިޓަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، މ. މުލައް އަދި ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަދި މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަންތަން

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ގޮތް

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ގޮތް

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ގޮތް

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަދި މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން - ކެންޑިޑޭޓުންގެ ގުރުއަތުނެގުން

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން

ޢާންމު މަޢުލޫމާތު

04 މޭ 2024 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ