ފޮޓޯ ގެލެރީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޮބްޒާވަރުންގެ ވިސާގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 އޮބްޒާވްކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ވަޑައިގަންނަވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޮބްޒާވަރުންގެ ވިސާގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 އޮބްޒާވްކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ވަޑައިގަންނަވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޮބްޒާވަރުންގެ ވިސާގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 އޮބްޒާވްކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ވަޑައިގަންނަވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޮބްޒާވަރުންގެ ވިސާގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 އޮބްޒާވްކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ވަޑައިގަންނަވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޮބްޒާވަރުންގެ ވިސާގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން