ފޮޓޯ ގެލެރީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

އޮފިޝަލުންގެ ތަމްރީންތައް އޮބްޒާވް ކުރެއްވުން - އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަމްރީންތައް އޮބްޒާވް ކުރެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢާޞިފް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ތެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަމްރީންތައް އޮބްޒާވް ކުރެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢާޞިފް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ތެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަމްރީންތައް އޮބްޒާވް ކުރެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢާޞިފް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ތެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަމްރީންތައް އޮބްޒާވް ކުރެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢާޞިފް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ތެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަމްރީންތައް އޮބްޒާވް ކުރެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢާޞިފް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ތެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަމްރީންތައް އޮބްޒާވް ކުރެއްވުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢާޞިފް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ތެރެއިން