ފޮޓޯ ގެލެރީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން، ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ވުޒާރާގެ ބޭފުޅުންނާއެކު، ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 އާ ގުޅިގެން، ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން، ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ވުޒާރާގެ ބޭފުޅުންނާއެކު، ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 އާ ގުޅިގެން، ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން، ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ވުޒާރާގެ ބޭފުޅުންނާއެކު، ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 އާ ގުޅިގެން، ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން، ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ވުޒާރާގެ ބޭފުޅުންނާއެކު، ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 އާ ގުޅިގެން، ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން، ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ވުޒާރާގެ ބޭފުޅުންނާއެކު، ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން