ފޮޓޯ ގެލެރީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާއެކު، ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ސީ.އެސް.ސީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް، މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް، ޑީ.އެން.އާރު އަދި އެލް.ޖީ.އޭ އާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ސީ.އެސް.ސީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް، މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް، ޑީ.އެން.އާރު އަދި އެލް.ޖީ.އޭ އާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ސީ.އެސް.ސީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް، މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް، ޑީ.އެން.އާރު އަދި އެލް.ޖީ.އޭ އާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ސީ.އެސް.ސީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް، މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް، ޑީ.އެން.އާރު އަދި އެލް.ޖީ.އޭ އާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ސީ.އެސް.ސީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް، މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް، ޑީ.އެން.އާރު އަދި އެލް.ޖީ.އޭ އާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ސީ.އެސް.ސީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް، މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް، ޑީ.އެން.އާރު އަދި އެލް.ޖީ.އޭ އާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ސީ.އެސް.ސީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް، މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް، ޑީ.އެން.އާރު އަދި އެލް.ޖީ.އޭ އާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ސީ.އެސް.ސީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް، މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް، ޑީ.އެން.އާރު އަދި އެލް.ޖީ.އޭ އާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ސީ.އެސް.ސީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް، މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް، ޑީ.އެން.އާރު އަދި އެލް.ޖީ.އޭ އާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ސީ.އެސް.ސީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް، މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް، ޑީ.އެން.އާރު އަދި އެލް.ޖީ.އޭ އާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން