ފޮޓޯ ގެލެރީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ބައެއް މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލީ ޝުޖާޢު އަދި މިކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއެކު 2024 ޖަނަވަރީ 28 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ބައެއް މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލީ ޝުޖާޢު އަދި މިކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއެކު 2024 ޖަނަވަރީ 28 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގެ ބައެއް މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލީ ޝުޖާޢު އަދި މިކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާއެކު 2024 ޖަނަވަރީ 28 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން