ފޮޓޯ ގެލެރީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޯ އިލެކްޓޯރަލް ސިސްޓަމްސް (އައި.އެފް.އީ.އެސް) ގެ ފަރާތުން “ޕަވަރ ޓު ޕަރސުއޭޑް” ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޯ އިލެކްޓޯރަލް ސިސްޓަމްސް (އައި.އެފް.އީ.އެސް) ގެ ފަރާތުން “ޕަވަރ ޓު ޕަރސުއޭޑް” ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޯ އިލެކްޓޯރަލް ސިސްޓަމްސް (އައި.އެފް.އީ.އެސް) ގެ ފަރާތުން “ޕަވަރ ޓު ޕަރސުއޭޑް” ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަޙީމް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމުގެ ތެރެއިން

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޯ އިލެކްޓޯރަލް ސިސްޓަމްސް (އައި.އެފް.އީ.އެސް) ގެ ފަރާތުން “ޕަވަރ ޓު ޕަރސުއޭޑް” ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޯ އިލެކްޓޯރަލް ސިސްޓަމްސް (އައި.އެފް.އީ.އެސް) ގެ ފަރާތުން “ޕަވަރ ޓު ޕަރސުއޭޑް” ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ޙަބީބު ޢަބްދުއްރަޙީމް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމުގެ ތެރެއިން