ފޮޓޯ ގެލެރީރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

ބްލައިންޑް އެސޯސިއޭޝަނާއެކު އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބައްދަލުވުން

މިއަދު ކުރިއަށްދާ ވ.ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ތެރެއިން ދަރުބާރުގޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ. ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގެ ނިޔަލަށް