arrow rightސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރު

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (PPM)

Membership

As of

35987

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚް
ސިޓީ އެޑްރެސްކުރާ ފަރާތް
ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން
އެޑްރެސް
ހ.ކާނިވަލް (ދޮންމަނިކު ސްކައިވިއު) ގްރައުންޑް ފޮލޯ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް
ވެބްސައިޓް
https://ppm.mv
އީމެއިލް
[email protected]
ސޯޝަލް މީޑިއާ