އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާއި ބެހޭ

Date
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
Location
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި
Number
ނަންބަރު
(IUL)38-AB/38/2024/259

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް ޕަބްލިޝަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ ނަންބަރު (AGR)38-AB/PRIV/2023/015 (01 އޭޕްރީލް 2023) އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 30 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފައިވާތީ، އެކަން އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

ބީލަމާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އެވޯޑްކުރެވުނު ފަރާތް

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ވެލިއު
ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު