ފޮޓޯ ގެލެރީބައި-އިލެކްޝަން

އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބައި-އިލެކްޝަން - އއ.މާޅޮހު

އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ތެރެއިން މާޅޮހު ސްކޫލްގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ވޯޓުލާމަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ. ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދާނީ ހެނދުނު 08:00 އިން ހަވީރު 04:00 އަށް

އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ތެރެއިން މާޅޮހު ސްކޫލްގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ވޯޓުލާމަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ. ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދާނީ ހެނދުނު 08:00 އިން ހަވީރު 04:00 އަށް

އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ތެރެއިން މާޅޮހު ސްކޫލްގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ވޯޓުލާމަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ. ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދާނީ ހެނދުނު 08:00 އިން ހަވީރު 04:00 އަށް