މީޑިއާ ސެންޓަރ

ފޮޓޯ

ބާވަތް

އަހަރު

ބައި-އިލެކްޝަން

04 މޭ 2024

ބައި-އިލެކްޝަން

އއ. މާޅޮހު ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ތެރެއިން ދަރުބާރުގޭގައި ބެހެއްޓި ވޯޓުފޮށީގެ ވޯޓު ގުނުމުގެ ތެރެއިން

ބައި-އިލެކްޝަން

އއ. މާޅޮހު ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ތެރެއިން ދަރުބާރުގޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ވޯޓުލާމަރުކަޒުގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ. ވޯޓުލުން

ބައި-އިލެކްޝަން

އއ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބައި-އިލެކްޝަން - އއ.މާޅޮހު

ބައި-އިލެކްޝަން

ރ. ރަސްގެތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން - މާލެ

ބައި-އިލެކްޝަން

ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށްބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަން - މާލެ

ބައި-އިލެކްޝަން

ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަން - ފ.ބިލެތްދޫ

ބައި-އިލެކްޝަން

ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަން

ބައި-އިލެކްޝަން

ފ.އަތޮޅު އަދި ވ.ފެލިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް އަދި ރ.ރަސްގެތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން

ބައި-އިލެކްޝަން

ފ.އަތޮޅު އަދި ވ.ފެލިދޫ ކައުންސިލް ރައީސް އަދި ރ.ރަސްގެތީމު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގެ ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން