ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަސް
ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަދަދު
368
ވިޑިއޯ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - ކެންޑިޑޭޓުގެ މާލީ ބަޔާން

ފައިލް

އެލް.އީ.ޕީ.އެލް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ - އިލެކްޝަން އޮބްޒަވޭޝަން ރިޕޯޓު

ފައިލް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އޮފް ބޫޓާން - އިލެކްޝަން އޮބްޒަވޭޝަން ރިޕޯޓު

ފައިލް

ޑރ. ޤުރައިޝީ - އިލެކްޝަން އޮބްޒަވޭޝަން ރިޕޯޓު

ފައިލް

ހައި ކޮމިޝަން އޮފް ޕާކިސްތާން - އިލެކްޝަން އޮބްޒަވޭޝަން ރިޕޯޓު

ފައިލް

އިލެކްޝަން އޮބްޒަވޭޝަން ރިޕޯޓު - ސުޕްރީމް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އޮފް ތުރުކިޔެ

ވިޑިއޯ

ކެމްޕެއިން ކުރަމާ! އެންޓި-ކެމްޕެއިން ނުކުރަމާ!

ފައިލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024ގެ އަތްމަތީ ފޮތް

ފޮޓޯ

ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތައް

ފޮޓޯ

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ޗެކް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟