ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަސް
ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަދަދު
368
މާލީ ބަޔާން

ކެންޑިޑޭޓު އަދި ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓުގެ އިޤްރާރު

މާލީ ބަޔާން

ކެންޑިޑޭޓުގެ މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާ ފޯމެޓު

ޝަކުވާ ފޯމް

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް

މޮނިޓަރުން

މޮނިޓަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން

ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން

އޮބްޒާވަރުން

އޮބްޒާވަރުންގެ ލިސްޓް ފޯމެޓް

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު

މޮނިޓަރުން

މޮނިޓަރުންގެ އިޤުރާރު

އޮބްޒާވަރުން

އޮބްޒާވަރަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމު

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން

ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު