ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024

އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަސް
ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަދަދު
368

ދާއިރާ

ހަނިމާދޫ ދާއިރާ

ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރ 01

ހަނިމާދޫ ދާއިރާ

އިދުރީސް ޢަބްދުﷲ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރ 02

ހިންނަވަރު ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން (މޯޑު)

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރ 01

ހިންނަވަރު ދާއިރާ

ޖީހާން މަޙްމޫދު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރ 02

ހިންނަވަރު ދާއިރާ

ޢަބްދުއްސަލާމް މޫސާ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރ 03

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

ޝަޒީމާ ރަޝީދު (ޝަޒީ)

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރ 01

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

މުޙައްމަދު މިރުޒާޤް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރ 02

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރ 03

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

ޝަބީނާ އިބްރާހީމްދީދީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރ 04

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

އަޙްމަދު ސަޢީދު (ސޮޑާގެ އަހުމަދު ސަޢީދު)

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރ 05